Hrant Dink Vakfı Ajandası:2015
21/01/2015
Malkara Ermeni Kilisesi ve Mezar Taşları
31/01/2015

Gaye-i Milliyye ve Ermeniler

Gaye-i Milliyye

Ankara Üniversitesi  Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınlarından çıkan kitap, Gaye-i Milliyye gazetesinin 1918 yılına ait sayılarından oluşuyor. Biz de bu gazetede Ermeniler hakkında yayınlanan haberlerden sizlere ufak bir kolaj yapmak istedik.
Gaye-i Milliyye gazetesi Cumartesi ve Pazartesi günleri haricinde her gün çıkan, siyasi, ilmi, edebi ve iktisadi bir gazetedir.

Gaye-i Milliyye

Gaye-i Milliyye

Maznuniyet – Yıl 1 Sayı: 4

Markal Oğlu Mahitar ve Mıgırdiç Oğlu Karabet Bezirci Mevki’inde Beloz Oğlu Artşn bir alacak mes’elesinden dolayı üzerine hücum ve darb etmelerinden korkan zevcesi Vartanig de sıkt vuku bulduğu iddi’a olunması üzerine süvari efradından olan maznunlar der-destiyle merkez kumandanlığına ve evrakları da cihet-i adliyeye tevdi edilmiştir.

Gaye-i Milliyye

Gaye-i Milliyye ( Latin Harfleri ile çevrilmiş hali)

Tal’at Paşa’nın Şahadeti Hakkında – Yıl 1 Sayı: 27

Geçenlerde İngiliz teşkilat-ı hafiyesi tarafından Berlin’de şehid edilen Tal’at Paşa hakkında ajans tekrar bize şu ma’lumatı veriyor:
Mütemmimeye nazaran Berlin’de Tal’at Paşa’yı şehid eden katilin İngiliz teşkilat-ı hafiyesi tarafından bu maksadla Berlin’e gönderildiği te’yid etmektedir.
İngilizlerin teşvikiyle Berlin’de Salmaslı bir Ermeni tarafından şehid edilen Tal’at Paşa…

Rakı Satarken – Yıl 1 Sayı: 35

Yozgad’lı Hüseyin Ağa’nın oda başısı Ermeni Müşih Han’da meskurat satdığı haber alınarak zabıtaca tahariyat icra edilmiş; bir şişe içinde iki buçuk okka rakı ile beraber merkum cihet-i adliyeye verilmiştir.

Ermenistan – Yıl 1 Sayı: 22

Son günlerde pek mevzu-i bahs olmamakla beraber Türkiye ile Ermenistan arasında harb ü sulh hadiseleri bütün Avrupa’yı alakadar etmişdir. Türk milliyetperverlerinin KAfkas cihetindeki harekatı heman umumiyetle su-i te’vil edilmiştir. Tecavüzün Ermenilerin imha-yı tamı maksadıyla ihtiyar edildiği kana’ati Amerika ve Avrupa devletlerini ba’zı fa’aliyetlere sevk etdiği gibi Ermenilerin Bolşeviklere olan siyasetlerinde de bir tahavvülü müceb olmuştur. Fazla olarak bu vesile ile Türk Bolşevik münaasebatının bir şekl-i diğer iktisab edeceği de mevzu-i bahs olmaktadır. Fi’l-hakika büyük bir Ermenistan te’sisine herçi-bad-abad tarafdar olan Avrupa devletleri ve bi’l-hassa onlarınmümessilerinden mürekkeb olan Cem’iyet-i Akvam Ermenistan’ın kahir bir tehlike ile karşılandığızu’mıyla mu’avenet şekillerini tedkik arzusuna düşmüşdür. Vilson Cem’iyet-i Akvam’ın bir müraca’atına cevabında bu hususu bütün insaniyeti alakadar etmesi lazım gelen bir mes’ele telakki etdiğini, ve Avrupa’nın müşterek karar ittihaz etmesi lüzumuna ka’il olduğunu bildirmişdir. Fazla olarak mums-ileyhin Türklerle Ermenistan arasında anlaşma ve uzlaşmayı te’min etmek üzere vesatet-i teşebbüs ve arzusunda bulunduğu da görülmektedir.

Diğer taraftan Mister Vilson Trabzon’u ve garbındaki mıntıka ile Tirebolu’yu Ermenistan havzasına alan bir harita çizmişdir.

İskandinavya ve Amerika-yı Cenubi devletleri de Ermenistan’ın tehlikede tasavvur edilen selametine bi-gane olmadıklarını ve te’min-i necatı maksadına masruf-ı mesa’iye iştirake amade olduklarını beyan etmişlerdir.

Papanın de bu mes’eleye intizar-ı übüvvetini esirgemediği görülmektedir.

Derleyen: Ardziv Makriküği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir