Notos Ermenice Edebiyat
07/01/2016
Ermenice Giysi Listesi
07/02/2016

Ermeni Kadın İsimleri Listesi

Web sitemizde bugün sizlerle “Ermeni Kadın İsimleri”ni hem Ermenice harfli olarak hem de Türkçe okunuşlarıyla beraber paylaşıyoruz. Yazımızın bir de Ermeni Erkek İsimleri ile devamı olacak. Tabi ki önceliği her zaman olduğu gibi bizler için çok değerli olan kadınlarımıza veriyoruz. Onlar bizim cefakâr Annelerimiz, hayat arkadaşımız, en yakın arkadaşlarımız ve dostlarımız…

Ermeni Kadın İsimleri listemizde ayrıca modern, en yeni isimleri de doğru imlâ ile yazılabilmesi açısından ekledik.

Güncelleme : Ermeni Erkek İsimleri Listesi – http://ermenikulturu.com/ermeni-erkek-isimleri/

Իգական յատուկ անուններու ցանկին մէջ աւելցուցած ենք արդի նորագոյն անունները , ուղղագրական նպատակով:

A

P-K-T

Y-Z-E-I

T-J-İ-L

 

Kh-Dz-G-H

 

N-Ş

V-B-R-S

V-D-Ts

P-K-O-F

Bütün Ermeni Kadın İsimlerini Facebook,Twitter gibi sosyal ortamlarda isminizin latin harfleri ile yazılışının yanında Ermenice harflerle de yazabilmeniz için aşağıda, siz değerli takipçilerimiz ile paylaşıyoruz.

Ermeni Erkek İsimleri Listesi : http://ermenikulturu.com/ermeni-erkek-isimleri/

Ermeni Kadın İsimleri Listesi

Ա

Ագապի
Ագնէս
Ազատուհի
Ազգանոյշ
Ազնիւ
Ալենոյշ
Ալիծ
Ալին
Ալիս(իա)
Ակաթ
Աղաւնի
Աղբիւրակ
Աղեքսանդրա
Այծեմնիկ
Այտա
Անահիտ
Անայիս
Անգինէ
Անէթա
Անելկա
Անիթա
Անթառամ
Անժել
Անի
Աննա
Աննիկ
Անոյշ
Աշխէն
Աստղիկ
Աստինէ
Ատա
Ատրինէ
Արաքս(ի)
Արեգդէմ
Արեգնազ
Արեգնազան
Արեւալոյս
Արլէթ
Արծուիկ
Արմաւենի
Արմաւիր
Արմենուհի
Արմենոյշ
Արմիկ
Արմինէ
Արշալոյս
Արշակուհի
Արուս
Արուսեակ
Արսինէ
Արտա
Արտեմիս
Արփենիկ
Արփի(կ)
Արփինէ

Բ

Բագրատուհի
Բադրիսիա
Բեկա
Բերենիկէ
Բերկրուհի
Բերսափէ
Բերուզ
Բերուզիկ
Բիննա
Բիւզանդուհի
Բրաբիոն
Բրլանդի
Բօլէթ
Բօլին

Գ

Գայիանէ
Գանձուհի
Գարմէն
Գեղանոյշ
Գեղեցկուհի
Գեղծին
Գեղոյշ
Գեղուհի
Գեղանդուխտ
Գլխադիր
Գոհար(իկ)
Գենովաբէ

Դ

Դաբիթա
Դալիլա
Դանոյշ
Դարուհի
Դեղցանիկ
Դենեզարդ
Դերենկուհի
Դշխոյ
Դշխուհի
Դպրուհի
Դրասանգ

Ե

Ելենա
Եղիս
Եղիսաբէթ
Եղսանիկ
Եղսանոյշ
Եսթեր
Երան(եակ)
Երանիկ
Երանուհի
Երատօ
Երմոնէ
Երջանիկ
Եւա
Եւանկիւլ
Եւանոյշ
Եւգինէ
Եւդոքսիա
Եւնիկէ
Եւպրաքսիա
Եւփիմէ
Եփրատուհի
Եփրուհի
Ելոա
Եոլանտ

Զ

Զապէլ
Զարա
Զարդար
Զարիկ
Զարմանդուխտ
Զարմանուհի
Զարմինէ
Զարմուհի
Զարուհի
Զեդա
Զենոբիա
Զենուհի
Զեփիւռ
Զէլա
Զիլդա
Զմրուխտ
Զուարթ

Է

Էլզա
Էլիզ
Էլմաս
Էլմաստ
Էլմոն
Էլպիս
Էլվիրա
Էլօ
Էմիլիա
Էմմա
Էպրոս
Էտմա
Էւա
Էօժենի

Ը

Ըղձանոյշ
Ընծայ

Թ

Թագուհի
Թաթիանա
Թալին
Թամար
Թանիա
Թերեզ
Թէոպիստէ
Թէֆարիկ

ժ

ժագլին
ժանէթ
ժիզէլ
ժիլպերթ
ժիւլիա
ժիւլիանա

Ի

Իզապէլ
Իզի
Իմաստուհի
Ինկրիտ
Իսկուհի
Իտա
Իտինէ
Իտմա
Իրմա
Իւղաբեր

Լ

Լալա
Լալիկ
Լարա
Լենա
Լետա
Լիզա
Լիլա
Լիլի(ան)
Լիլիթ
Լինտա
Լիւսի
Լուիզա
Լուսաբեր
Լուսածին
Լուսանոյշ
Լուսարփի
Լուսիա
Լուսիկ
Լուսին
Լուսինէ
Լուսնթագ
Լօլա

Խ

Խաթուն
Խնկաբեր
Խնկենի
Խոսրովիդուհտ
Խումար

Ծ

Ծաղիկ
Ծաղկանոյշ
Ծառանոյշ
Ծիա(ծան)
Ծիլա
Ծովիկ
Ծովինար

Կ

Կալիա
Կասիա
Կատար
Կատարինէ
Կարինէ
Կիւլա
Կիւլէնիա
Կիւլեանէ
Կիւլիզար
Կիւլիկ
Կիւլնազ
Կիւլվարդ
Կրացիէլլա
Կրէյս
Կուսինէ

Հ

Համեստուհի
Հայկուհի
Հայկանոյշ
Հանրիէթ
Հելէն
Հեղինէ
Հերա
Հերանոյշ
Հերմանս
Հերմինէ
Հիլտա
Հնազանդ
Հոմելուհի
Հուրի
Հուրիկ
Հուրհեր
Հռիփսիմէ
Հռութ
Հրանոյշ
Հրաչուհի

Ձ

Ձայնիկ
Ձուիկ

Ճեմմա

Մ

Մագթաղինէ
Մաթիլտ
Մալվինէ
Մակի
Մայա
Մայտա
Մայրանոյշ
Մանիա
Մաննիկ
Մանըթակ
Մառի
Մատլէն
Մարալ
Մարգ(ա)րիտ
Մարթա
Մարլէն
Մարի(ա)
Մարիամ
Մարիանէ
Մարիէթ
Մարիլին
Մարինա
Մարիցա
Մարկարէթ
Մարկրիթ
Մարկօ
Մաքրինէ
Մաքրուհի
Մելանիա
Մելէք
Մելին(է)
Մեհրինէ
Մեհրուպէ
Մերսետէս
Մէյ
Մէնտուհի
Մէրի
Միռնա
Միրէյ
Միրթօ
Միրալտա
Միւռոպէ
Մլքէ
Մոնիք

Յ

Յակինթ
Յասմիկ
Յարզուարթ
Յեզաբէլ
Հովհաննա
Յուդիթ
Յուլիանէ
Յուսինէ
Յուստիանէ

Ն

Նազելի
Նազենիկ
Նազիկ
Նաթալի
Նայիրի
Նայտա
Նանա
Նանէ
Նատալիա
Նատիա
Նարգէս
Նարկիզ
Նարդուհի
Նելլի
Նեկտար(ինէ)
Նէվրուզ
Նինա
Նիրվա
Նոյեմի
Նոյեմզար
Նորա
Նուարդ
Նուէր(իկ)
Նունէ
Նունիկ
Նունուֆար
Նուշիկ
Նուրիկ
Նուրիցա
Նուրհան

Շ

Շահանդուխտ
Շահասպրամ
Շահարիկ
Շահընծայ
Շահպրակ
Շաղիկ
Շամիրամ
Շամունէ
Շայիկ
Շարուհեա
Շաքէ
Շէյլա
Շնորհիկ
Շողակաթ
Շողեր
Շուղան(իկ)
Շուշիկ

Ո

Ոգոհէ
Ոսկեհատ
Ոսկի
Ովսաննա

Պ

Պայծառ
Պերթա
Պերճանոյշ
Պերճուհի
Պէաթրիս
Պէթի
Պրիժիթ

Ռ

Ռամելա
Ռաքել
Ռեբեկա
Ռեհան
Ռէն
Ռիթա
Ռիմա
Ռոզա
Ռոզալի
Ռոզին
Ռուպինա

Ս

Սաթենիկ
Սալբի
Սանդուխտ
Սանտրա
Սապին
Սառա
Սեդա
Սեզա
Սելին
Սեսիլ
Սէլմա
Սթէլլա
Սիլվ(ի)ա
Սիմա
Սինթիա
Սիրա
Սիրազարդ
Սիրայգ
Սիրան(ոյշ)
Սիրարփի
Սիրոյշ
Սիրուհի
Սիրուն
Սիրվարդ
Սիւզան
Սիւզի
Սմբատուհի
Սողոմէ
Սոն(ի)ա
Սուրինա
Սոֆի
Ստեփանիա
Սրբուհի
Սրմա
Սուսամ
Սօսէ
Սօսի

Վ

Վազգանոյշ
Վալանթին
Վահնուհի
Վանոյշ
Վանուհի
Վանտա
Վառվառէ
Վարդահեր
Վարդայտ
Վարդանոյշ
Վարդենի
Վարդեր
Վարդի
Վարդիթեռ
Վարդինէ
Վարդոյշ
Վարդուկ
Վարդուհի
Վարսենիկ
Վեհանոյշ
Վերա
Վերգին(է)
Վերժին
Վերոնիքա
Վիքթորիա
Վիքի
Վլէտիկ
Վրամուհի
Վրէժուհի

Տ

Տալիթա
Տալիտա
Տենջալի
Տիանա
Տիգրանուհի
Տիրուհի
Տորա
Տրդատուհի
Ցոլեր
Ցոլինէ

Փ

Փայլածու
Փայլիկ
Փառանձեմ
Փեբրոնէ
Փերուզ
Փիբէ
Փիննա
Փոփոնա
Փուփուլ

Ք

Քաթիա
Քաթրին
Քաղցրուհի
Քարեն
Քարոլին
Քլարա
Քնար(իկ)
Քրիսթին
Քրիստինէ
Քրմանոյշ
Քրմէնէ
Օգոստինէ
Օլկա
Օֆելիա

Ֆ

Ֆաննի
Ֆիլօմէն
Ֆիմի
Ֆլորա
Ֆրանսուհի
Ֆրիտա
Ֆօրթինէ
Ermeni Erkek İsimleri Listesi : http://ermenikulturu.com/ermeni-erkek-isimleri/
Not: Siteden alıntılanarak yapılacak paylaşımlarda www.ermenikulturu.com web sitemizi kaynak göstermenizi rica ederiz.

3 Comments

  1. Talin dedi ki:

    ”MİRTO” isminin bir anlamı var mı? Bilgilendirebilir misiniz?

  2. Sedat dedi ki:

    Şaşuka ismi ermeni kadın ismi midir bilgi verebilir misiniz?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir